• iLEDky.sk nákup
    0
    produktov v košíku
iledky.sk eco

5 ročná záruka na všetky produkty www.iLEDky.sk

 

Aktivácia (registrácia) predĺženej záruky je možná iba do 30 dní od dátumu zakúpenia výrobku.

Podmienky programu predĺženej záruky

1. Spôsoby registrácie predĺženej záruky:

a)Riadne vyplnený a odoslaný elektronický formulár vrátane všetkých požadovaných príloh viz bod 2.

alebo

b)vyplnený formulár ( k stiahnutiu tu ), odoslaný vrátane všetkých požadovaných príloh viz bod 2. na poštovú adresu:

VeGa solutions  s.r.o., Ľ. Štúra č.1, 940 65 Nové Zámky.  Obálku označiť „PREDĹŽENÁ ZÁRUKA“


3. Požadované prílohy:

  • Nákupný doklad obsahujúci dátum obstarania, modelové označenie výrobku a údaje kupujúceho.


4. Odoslanie registračných formulárov a požadovaných dokladov do 30 dní od dátumu zakúpenia tovaru na www.iledky.sk .

Podmienky predĺženej záruky

Rozsah Predĺženej záruky

Dĺžka predĺženej záruky je určená akciou, v rámci ktorej je predĺžená záruka registrovaná. Celková doba ponúkanej predĺženej záruky sa vždy skladá z 2 rokov zákonnej záruky (a zodpovedajúcemu počtu rokov predĺženej záruky. Príklad: 5 rokov predĺžená záruka = 2 roky (zákonná záruka) + 3 roky (predĺžená záruka).

 

Obsah Predĺženej záruky

Predĺžená záruka pokrýva opravy závad vzniknutých pri bežnom používaní výrobku. iLEDKY program predĺženej záruky je určený výhradne pre tovary prevádzkované v domácnosti a nevzťahuje sa na spotrebiče zakúpené ako použité a tovary 2. kvality.

 

Všeobecné informácie

Predĺžená záruka je zmluva, uzatvorená medzi užívateľom výrobku a prevádzkovateľom iLedky.sk Uzatvorenie zmluvy o Predĺženej záruke dáva zákazníkovi právo využívať bezplatne služby Servisného strediska Baumatic za podmienok uvedených ďalej. Zmluva o Predĺženej záruke sa uzatvára podľa Podmienok registrácie programu predĺženej záruky.

 

Podmienky Predĺženej záruky

 

1. Rozsah a uplatnenie predĺženej záruky

Predĺžená záruka poskytuje bezplatný servis nutný k odstráneniu všetkých závad výrobku spôsobených vadným materiálom alebo vadou výroby, ku ktorým dôjde pri bežnom používaní a prejavia sa v dobe platnosti tejto záruky. Právne sa bezplatný servis riadi ustanoveniami o oprave veci podľa Občianskeho zákonníka.

 

2. Všeobecné podmienky predĺžené záruky

 

2.1 Definícia závady výrobku

Predĺžená záruka pokrýva odstránenie všetkých závad výrobku, ak bol používaný v zhode s návodom na použitie a spôsobom, ktorý zodpovedá normálnemu používaniu výrobku spotrebnej elektroniky.

Montáž a uvedenie tovaru do prevádzky hradí kupujúci, ak nie je predajcom stanovené inak.

 

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

A) montáž tovaru a jeho uvedenie do prevádzky bola vykonaná odborne nespôsobilou osobou alebo neboli dodržané pokyny uvedené v návode na obsluhu / návodu na montáž,

 

B) k vade spotrebiča došlo vplyvom:

- Vykonania zmien konštrukcie alebo zásahom do výrobku neoprávnenou osobou

- Mechanického poškodenia spotrebiča alebo jeho časti,

- Nesprávneho prevedenia elektroinštalácie u spotrebiteľa alebo nesprávneho pripojenia k elektrickej sieti, prípadne sa nedodržal súlad s platnými STN EN

- Nesprávnej obsluhy a údržby, neodborného zásahu alebo živelnej udalosti,

 

D) bežné opotrebenie tovaru.

 

2.2 Ďalšie obmedzenia

iLedky.sk v rámci predĺženej záruky nekryje náklady na prepravu z miesta, kde sa objavila závada, do miesta jej odstránenia, vrátane rizika spojeného priamo i nepriamo s prepravou.

iLedky.sk . nie je nijako zodpovedný za škody a straty (alebo ich následky) vzniknuté tým, že zákazník nemohol riadne používať výrobok z dôvodu akéhokoľvek poškodenia a to ani v prípade, že sa tak stalo následkom opravy. Zároveň nezodpovedá za škody na majetku spôsobené výrobkom.

 

2.3 Zmena adresy

Ak dôjde k zmene adresy zákazníka, platnosť Predĺženej záruky sa zachováva. V prípade zmeny krajiny pobytu si je zákazník vedomý, že body podmienok Predĺženej záruky, ktorých sa to týka, musia byť realizované v Slovenskej republike.

 

2.4 Prenesenie záruky

Prenesenie platnosti Predĺženej záruky na tretiu osobu na dobu, ktorá zostáva do konca jej pôvodnej platnosti, je možné po písomnom oznámení tejto zmeny na adresu iLedky.sk Predĺženú záruku možno previesť aj na iný výrobok rovnakej výrobkovej kategórie, ak v priebehu zákonnej záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka došlo k výmene pôvodného výrobku, na ktorý bola uzavretá zmluva o Predĺženej záruke, za nový. Aj táto zmena musí byť písomne oznámená na adresu.

 

2.5 Výmena výrobku

Ak iLedky.sk . usúdi, že oprava výrobku by bola nerentabilná alebo nemožná, bude výrobok vymenený za výrobok rovnakého modelu alebo iného modelu v rovnakej cene s príslušnými technickými parametrami. Pôvodný výrobok sa stane majetkom iLedky.sk Prípadná výmena je vyznačená do Záručného listu a Predĺžená záruka sa do konca pôvodnej platnosti vzťahuje na vymenený výrobok.

 

Zákazníkovi nevzniká právo na výmenu spotrebiča výskytom opakovanej závady po oprave alebo väčším počtom chýb